Par LEB

Biedrības valde

Biedrības statūti

Biedrības gada pārskati

Biedrība apvieno darba aizsardzības speciālistus, uzņēmumu vadītājus, arodslimību un aroda veselības ārstus, zinātniekus, augstskolu pasniedzējus, studentus, un citu profesiju pārstāvjus, kā arī organizācijas, kas vēlas nodrošināt strādājošo labklājību un darbības efektivitāti.

Latvijas Ergonomikas biedrības misija:

Latvijas Ergonomikas biedrības misija ir veicināt ergonomikas zinātnisko un praktisko attīstību un veicināt izpratni sabiedrībā par ergonomikas nozīmi cilvēka dzīves kvalitātes, t.sk. darba dzīves kvalitātes nodrošināšanā.

Latvijas Ergonomikas biedrības mērķi:

  • Izglītot sabiedrību ergonomikas jomā, izstrādājot vadlīnijas un popularizējot labās prakses piemērus Latvijā vai citur Eiropā un pasaulē.
  • Apmācīt biedrības biedrus, darba devējus un darba ņēmējus ergonomisko risku apzināšanā, novērtēšanā un novēršanā.
  • Veicināt zinātniskos un lietišķos pētījumus (noslodzes ergonomikā, kognitīvā ergonomikā, organizācijas un dizaina ergonomikā) ergonomikā un ar to tieši saistītajās nozarēs.
  • Piedalīties likumdošanas aktu izstrādāšanā, kas skar ergonomikas jautājumus, tajā skaitā darba aizsardzības un arodveselības jautājumus, sadarbojoties ar attiecīgajām ministrijām un citām institūcijām.
  • Veicināt ergonomikas disciplīnas attīstību kā atsevišķu zinātnes nozari Latvijā.
  • Attīstīt profesiju ergonomists.
  • Veicināt sadarbību starp valsts un nevalstiskām organizācijām, kuras risina ar ergonomiku saistītas problēmas.

Latvijas Ergonomikas biedrība ir zinātniska organizācija (Zinātniskās institūcijas reģ.nr. 464112, kopš 2008. g. 19. maija)

Latvijas Ergonomikas biedrība ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu šādās darbības jomās:

  • pilsoniskas sabiedrības attīstīšana;
  • izglītības veicināšana;
  • zinātnes veicināšana.

Latvijas Ergonomikas biedrība ir Pasaules Ergonomikas asociācijas dalībniece (International Ergonomics Association, kopš 2008. gada 10. augusta)

Latvijas Ergonomikas biedrība ir Eiropas Ergonomikas biedrību federācijas dalībniece (Federation of European Ergonomics Societies, kopš 2010. gada 13. oktobra)

Latvijas Ergonomikas biedrība ir Eiropas Ergonomistu reģistrācijas centra dalībniece (Centre for Registration of European Ergonomists, kopš 2013. gada jūnija)

My New Stories