76. Latvijas Universitātes zinātniskā konference, sekcija “Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija”

Konference rīkota sadarbībā ar Latvijas Ergonomikas biedrību un LU maģistra studiju programmu “Darba vides aizsardzība un ekspertīze, industriālā inženierija”.

Konference notika 2018. gada 23. februārī Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, plkst. 15:00.

Konferencē piedalījās Latvijas Universitātes studenti, maģistranti, Latvijas Ergonomikas biedrības biedri un konferenci pagodināja arī Daugavpils universitātes studenti – maģistranti darba aizsardzībā.

Sekciju vadīja: asoc. profesore Ženija Roja un asoc. profesors Henrijs Kaļķis

Konferences prezentāciju izdales materiāls:

Ieva Tetere, Henrijs Kaļķis, Ženija Roja (PREZENTĀCIJA)
DARBA STRESS UN BIOMEHĀNISKIE RISKA FAKTORI PROFESIONĀLAJĀ SPORTĀ

Kristīne Juhņeviča (PREZENTĀCIJA)
AIZSARDZĪBAS UN PROFILAKTISKO PASĀKUMU IZSTRĀDĀŠANA SIA KNAUF

Kristīne Andža, Henrijs Kaļķis, Artis Ruiss (PREZENTĀCIJA)
ERGONOMISKO RISKU ANALĪZE APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMĀ X

Dagnis Garais (PREZENTĀCIJA)
VAI ERGONOMIKA IR EKONOMISKI IZDEVĪGA?

Gita Vlasova, Henrijs Kaļķis
ERGONOMISKIE RISINĀJUMI RAŽOŠANAS UZŅĒMUMA DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANĀ

Jolanta Maņihina (PREZENTĀCIJA)
TRAUMATISMA RISKA FAKTORI PĀRSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORU DARBĀ, TO SAMAZINĀŠANAS IESPĒJAS LEAN SISTĒMAS IETVAROS

Liene Berga (PREZENTĀCIJA)
VESELĪBAS APRŪPĒ NODARBINĀTO INFICĒŠANĀS DARBA VIDES RISKI, AR TIEM SAISTĪTIE NELAIMES GADĪJUMI DARBĀ UN TO NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

Artis Ruiss, Henrijs Kaļķis, Ženija Roja, Kristīne Andža  (PREZENTĀCIJA)
ERGONOMISKIE RISKI BIROJA DARBINIEKIEM UN TO SAMAZINĀŠANAS IESPĒJAS UZŅĒMUMĀ X

Henrijs Kaļķis, Ženija Roja, Irina Rezepina

LEAN PIEEJA ERGONOMIKĀ

Uldis Karlsons (PREZENTĀCIJA)
DARBA VIDES SPECIFIKA LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTĒ AKADĒMISKAJAM PERSONĀLAM

Ināra Roja, Ženija Roja, Jānis Zaļkalns (PREZENTĀCIJA)
BOSINGS – PSIHOSOCIĀLS ARODRISKS DARBVIETĀ

Ansis Ventiņš, Henrijs Kaļķis (PREZENTĀCIJA)
CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA ORGANIZĀCIJĀ X UN TĀS PILNVEIDOŠANAS IESPĒJAS

My New Stories